(212) 613 42 81    |   info@pkuaile.com
Ana Sayfa | Fotoğraf Galerileri | Site içi Arama | Öneri ve İstekleriniz | Ziyaretçi Defteri | İletişim
 
 
Dernek Tüzüğümüz

PKU (Fenilketonüri) Dayanışma ve Yardımlaşma
Dernek Tüzüğü


Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1- Derneğin adı ‘PKU(Fenilketonüri) Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’ dir. Derneğin merkezi Ankara’dadır.

Derneğin Amacı

Madde 2- Derneğin amacı, fenilketonüri (PKU) hastası olan kişilerle ailelerini bir araya toplayarak birbirleri ile tanışmalarını, arkadaşlık sürdürmelerini, aralarında dayanışmayı teşvik etmek, fenilketonürili olan çocuk, genç ve yetişkinlerin diyet uygulamaları konusunda yeni gelişmeleri izlemek, diyet ürünleri ve tedavi için gerekli ilaç ve mamalar ve bunların kullanımı konusunda tedavi kurumları ile bu ürün, ilaç  ve mamaların üretim ve dağıtımını yapan firma ve kurumlarla ortak çalışmalar yürütmek, fenilketonürili olan bireylerin  tedavi ve yaşama uyumları konusunda eğitim çalışmaları yapmak, hastalık nedeniyle özürlü duruma düşenler için özel eğitim projeleri hazırlamak ve yürütmek, bu kişilerin iş becerileri, kültür, sosyal ve sportif yönlerden gelişmelerini, mesleki ve sosyal rehabilitasyonlarını sağlamak için tedbirler almaktır. Bu amaçları gerçekleştirmek için Dernek aşağıdaki çalışmaları yürütür.

a.   Konser, yemek, balo, defile, kokteyl, müsamere, kermes, tiyatro spor müsabakası,  yurt içi ve yurt dışı geziler, gösteri, sergi, piyango gibi sosyal etkinlikler düzenlemek,

b.   Bilimsel çalışmalar yapmak, konferans ve seminerler düzenlemek, yayınlar yapmak,dergi ve gazete yayımlamak , arşiv oluşturmak, gerektiğinde çalışma alanları ile ilgili olarak plan ve projeler yaptırmak,

c.    Amaçlarını gerçekleştirmek için lokal açmak, mesleki ve sosyal rehabilitasyonla ilgili olarak yasaların izin verdiği tesisleri oluşturmak, sportif tesisler kurmak ve tüm bu tesisleri işletmek, gerektiğinde kısmen veya tamamen kiraya vermek,

d.   Üyelerin zorunlu ihtiyaç maddelerini ve kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını sağlamak ve daha geniş katılımı teşvik etmek üzere yardım sandığı oluşturmak,

e.   Diğer derneklerle işbirliği yaparak ortak  projeler gerçekleştirmek.

Derneğe Üye Olma, Üyelikten Çıkma ve Çıkmanın Şart ve Şekilleri

Üye Olma Hakkı

Madde 3- Fiil ehliyetine sahip ve fenilketonüri hastası olan ya da bu hastalığı taşıyan akrabası bulunan herkes, 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 3 üncü maddesinde belirtilen hak  sınırlaması kapsamında kalmamak koşulu ile derneğe üye olabilir.

Hastalığı taşıyan üyelerin tedavi ve rehabilitasyonunda yardımcı olacak doktor, akademisyen, diyetisyen, hemşire ve sosyal görevliler ile diyet ürünü ve ilaç üretim ve dağıtım firma yetkilileri  Derneğe üye olabilir.

Dernek Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan müracaatları en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlar ve sonucunu müracaat sahibine yazı ile duyurur.

Üyelikten Çıkma

Madde 4- Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye dilekçe vermek şartıyla istifa hakkına sahiptir.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 5- Aidat borcu bulunan ve iki ihtara rağmen ödemeyen üyeyi Yönetim Kurulu dernekten ihraç edebilir. Bu şekilde ihraç edilen üyelerin derneğe tekrar girebilmeleri için eski aidat borçlarını tamamen ödemeleri şarttır.

Derneğin amacına ve tüzüğüne aykırı hareket eden, amacından saptırma gayreti içinde olan, derneğin vakar ve ciddiyeti ile bağdaşmayan hareketlerde bulunan, Yönetim Kurulu ve Genel Kurul kararına uymayan üyelerle Dernekler Kanunu’na göre üye olma hakkını kaybedenler için Yönetim Kurulunca çıkarılma kararı verilir. Dernek tüzüğüne aykırı hareketlerden dolayı üyelikten çıkarılanların Genel Kurula itiraz hakları vardır.

Üyelerin Hakları

Madde 6- Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Fahri üyeler istedikleri takdirde aidat verebilirler. Fahri üyelerin oy hakkı yoktur.

Dernek Genel Kurulu’un Toplanma Şekli ve Zamanı

Genel Kurulun Oluşumu

Madde 7- Genel Kurul üye kayıt defterine kayıtlı üyelerden oluşur.

Toplantı Zamanı

Madde 8- Genel kurul iki yılda bir Nisan ayında olağan toplantısını yapar. Bunun dışında Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağan üstü toplantı yapar. Denetim Kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, Denetim Kurulu ya da üyelerden biri Genel Kurulun toplantıya çağrılması için  sulh mahkemesine başvurur.

Çağrı Usulü

Madde 9 - Çağrı, Yönetim Kurulu’nca dernek tüzüğüne göre katılma hakkı bulunan üyeleri tespit eden liste üzerinden yapılır. Genel Kurula katılacak üyeler en az on beş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazete ile ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek sureti ile toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması nedeni ile toplantı yapılamazsa ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.  Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa bu durum geri bırakılma sebepleri belirtilmek sureti ile toplantı ilanının yapıldığı gazetede ikinci bir ilan verilmek sureti ile üyelere duyurulur. İş bu ikinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya yukarıdaki esaslara göre yeniden çağrılır. Genel Kurul toplantısı bir defadan daha fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Yeri

Madde 10- Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerden başka yerde yapılamaz.

Toplantı Yeter Sayısı

Madde 11- Genel kurul dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılması ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

Toplantı Yapılma Usulü

Madde 12- Genel Kurul toplantıları ilanda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel kurula katılacak üyeler Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Tüzüğün on birinci maddesinde belirtilen yeter sayı sağlanmışsa durum bir tutanak ile tespit edilir. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan vekili ile bir katip üye seçilir. Toplantının yönetimi Genel Kurul başkanına aittir. Katip üye tarafından düzenlenip imzalanan tutanak başkan ve başkan vekili tarafından da imzalanır. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir.

Toplantı Gündemi

Madde 13- Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel Kurulun Görevleri, Yetkileri, Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 14- Aşağıdaki yazılı hususlar genel kurulca görüşülür karara bağlanır:

a- Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçilmesi,

b- Denetim Kurulu asıl ve yedek üyelerin seçilmesi,

c- Yönetim ve Denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi ve Yönetim Kurulunun  ibra edilmesi,

d- Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

e- Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

f-  Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

g- Derneğin feshedilmesi,

h- Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara katılması veya ayrılması,

ı-  Dernek üyelerince ödenecek yıllık aidatların belirlenmesi,

i-  Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

Oy Kullanma, Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 15- Genel Kurul kararları, açık oylama yapılarak katılanların oy çoğunluğu ile alınır.

Seçimler gizli oyla yapılır. Yönetim Kurulu tarafından mühürlenmiş oy pusulaları üyeler tarafından kullanıldıktan sonra mühürlenmiş içi boş bir sandığa atılır. Oy vermenin bitiminden sonra oylar açık olarak sayılır. Yönetim ve Denetim kurulları üye seçimleri, önceden hazırlanmış ve mühürlenmiş kağıtlara Yönetim kurulu ve Denetim kurulu asil üye sayısı kadar aday adı yazılmak suretiyle yapılır. Adaylar her iki kurul için ayrı ayrı yazılır. Yönetim ve Denetim kurulları seçimleri sonunda en çok oy alanlardan başlayarak yapılan sıralamada asil üye sayısı kadar aday  Yönetim ve Denetim kurulları asil üyesi olur. Bunu takip eden yedek üye sayısı kadar  aday ise Yönetim ve Denetim kurulları yedek üyesi olur. Şayet oy sayımı sonucunda sıralamada yeter sayıda yedek üye tespit edilemez ise yedek üye sayısı ikinci bir oylama ile tamamlanır.

Yönetim ve Denetim Kurullarının Görev ve Yetkileri, Ne Suretle Seçileceği- Asil ve Yedek Üye Sayısı

Yönetim Kurulu

Madde 16- Yönetim Kurulu beş asil ve beş yedek üye olarak Genel Kurulca gizli oyla iki yıl için seçilir. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

a.  Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek

b. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak,

c. Genel Kurulu olağan ve olağan üstü toplantıya davet etmek,

d. Mali konularda sarfiyat ve tahsilat işlemleri için üyelerine ve görevli elemanlarına yetki vermek,

e. Derneğe üye kabul etmek, üyeliği kabul edilmeyenlere bilgi vermek,

f.  Dernek organlarına seçilenleri, bu organlarda ve deneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikleri 1 ay içinde mülki idare amirliğine bildirmek,

g. Dernek tüzüğünün ve mevzuatının kendisine verdiği diğer işlemleri yapmaktır.

Yönetim Kurulu görev bölümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter ve saymanını seçilenler arasından belirler. Yönetim Kurulu en az ayda bir kez dernek ikametgahında önceden kararlaştıracağı belirli gün ve saatte çağrısız toplanır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunuşu ile toplanır. Kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Sağlık ve benzeri nedenlerle geçerli bir özrü olmaksızın ard arda altı olağan toplantıya katılmayan üye Yönetim Kurulu üyeliğinden çekilmiş sayılır. Yönetim Kurulu tarafından yerine yedek üye çağırılır.

Yönetim Kurulunun Yedek Üyelerle Tamamlanamaması

Madde 17- Yönetim Kurulu üye sayısı boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde, Denetleme Kurulu ya da dernek üyelerinden biri Genel Kurulun toplanması için sulh mahkemesine başvurur.

Denetim Kurulu

Madde 18- Denetim Kurulu üç asil ve üç yedek üye olarak Genel Kurulca gizli oyla iki yıl için seçilir. Bu Kurul; derneğin, bu tüzükte gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve altı aylık aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

Denetim Kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi

Madde 19- Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen 30 (otuz)  gün içinde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Yönetim Kurulu ve Denetim Kuruluna seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları, Dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine bir ay içinde yazı ile bildirilir.

Şube Kuruluşu, Organları , Görev ve Yetkileri

Madde 20- Dernek, Genel Kurulca gerekli görülen yerlerde şube açabilir. Bu amaçla, Yönetim Kurulunca yetki verilen en az üç kişi tarafından şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirliğine yazılı müracaat yapılır. Bu yazıda, kurucuların adı ve soyadı, baba adı, doğum yer ve tarihi, unvanı, meslek veya sanatı, faaliyet konuları, ikâmetgahı ve tabiiyeti ile şube merkez adresinin bildirilmesi ve yazıya dernek tüzüğünden iki örnek ile yetki belgelerinin eklenmesi zorunludur. Her şubede;

a. Genel Kurul,

b. Yönetim Kurulu

c.  Denetim Kurulu veya Denetçi oluşturulur.

Şubeler kuruldukları yer düzeyinde Tüzüğün ikinci maddesinde sayılan faaliyetleri yürütürler.

Şube Genel Kurulunun toplantısına ait ilan gazete ile yapılabileceği gibi yazılı ya da elektronik posta ile yapılabilir.

Şube Genel Kurulları olağan toplantılarını Merkez Genel Kurulu toplantısından en az 2 ay önce bitirmek zorundadırlar.

Şube Genel Kurullarının aldığı kararlar Dernek amaçlarına ve Tüzüğüne aykırı olamaz. Aykırılık tespit edilmesi halinde Merkez Genel Kurulunun kararları asıldır.

Yıllık Aidat Miktarı

Madde 21- Derneğe giriş aidatı 20 YTL’ dır. Dernek üyelerinin ödeyeceği yıllık aidat tutarları her sene için Genel Kurulca belirlenir. Aidat ödemeleri aylık olabileceği gibi yıllık taksitler şeklinde de olabilir.

Derneğin Gelirleri

Madde 22- Derneğin gelir kaynakları;

a. Üye aidatı,

b. Dernekçe yapılan yayınlar, lokal işletmesi, tertiplenen piyango, balo, yemek, eğlence, temsil, konser, spor yarışmaları, konferans gibi tüzüğün ikinci maddesinde sözü edilen faaliyetlerden sağlanan gelirler,

c. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

d. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak ve yapılacak bağış ve yardımlardan oluşur.

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 23- Dernek, ikinci maddede belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere yardım ve bağış kabul edebilir, önemli projeler için borç alabilir.

Borçlanma, hazırlanacak proje üzerine Genel Kurul kararı alınmak suretiyle yapılabilir. Borçlanma miktarı ve hesaplanacak faizi, Derneğin kayıtlı mal varlığının bilirkişi raporlarına dayanan değerlerinin toplamını aşamaz.

Derneğin İç Denetim Şekilleri

Madde 24- Dernekte iç denetim yapmakla görevli organ Denetim Kurulu’dur. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Tüzüğün Değişikliği

Madde 25- Tüzük, Genel Kurul olağan ve olağanüstü toplantı gündemine konularak değiştirilebilir. Tüzük değişikliği için karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin üçte ikisinin oyudur.

Tüzük değişikliğine ilişkin Genel Kurul Kararı mülki amirliğe gönderilir.

Fesih Halinde Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 26- Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinden en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler tüzüğün dokuzuncu maddesine göre ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Feshedilen ya da kendiliğinden dağılan derneğin mal varlığı İstanbul’da bulunan “PKU Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği” ’e bırakılmış sayılır. Tasfiye ve intikal, mahallin en büyük mülki amirliğinin emirleri doğrultusunda yapılır.

Hüküm Eksikliği

Madde 27- Dernek Tüzüğünde hüküm bulunmayan durumlarda Dernekler Kanunu ile Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.

 

PKU Derneği Hakkında Kategorisindeki Diğer Başlıklar:
 
- Dernek Tüzüğümüz
- Üye Listemiz
- Denetim Kurulu
- Yönetim Kurulu
- Faaliyetlerimiz
- Kurucularımız
- Hakkımızda
PKU Derneği İstanbul
İşbu Sitenin tüm hakları saklıdır. Site içerisindeki resimler, yazılar başka sitelere, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz, basılıp çoğaltılamaz. © 2009